Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o., IČ : 25317571, se sídlem Brno, Venhudova 749/6, PSČ 614 00 zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vl.č. 25184
E-mail : joyce@joyce.cz   Tel.: +420 539 088 010

Registrace na webových stránkách

1. Tato registrace Vám umožní přístup do těch částí našich webových stránek, které jsou určeny prodejcům. Například: dealerské ceníky,    periodikum Dealers Info apod. Také budete oprávněni objednávat z našeho e-shopu.

2.  Registraci je možno provést pouze prostřednictvím tohoto odkazu:
/cz/uzivatel/registrovat/. Prosíme o pečlivé vyplňování hlavně těch polí, které jsou označeny jako povinné, pozornost věnujte dodací adrese a kontaktním údajům, potřebným pro zdárné doručení zásilky.

3. Po dokončení registrace budete o jejím úspěšném odeslání informováni mailem

4. JOYCE ČR si vyhrazuje právo pomocí získaných obchodních informací (IČ) ověřit, zda registrovaná firma je opravdu prodejcem IT techniky, příp. FVE, nebo zda její činnost nějakým způsobem souvisí.

5. Po následném nastavení obchodní dealerské kategorie uvidíte své ceny přímo v našem e-shopu.

6. Právní vztahy se řídí zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník).

7. Zákazník /kupující, objednatel, spotřebitel/ souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní i ostatní údaje byly zpracovávány a uchovávány společností JOYCE ČR v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. A zavazuje s veškerými údaji získanými z registračních formulářů nakládat v souladu s platnými právními předpisy a neposkytovat je žádným třetím osobám.

Možnosti a způsob obchodování

1. Objednávat produkty /zboží a služby/ od JOYCE ČR je možno buď kontaktováním obchodníka nebo přímo v e-shopu na www.joyce.cz (kategorie-produkty-joyce).

2. Pokud nemá zákazník podepsanou s firmou JOYCE ČR obchodní smlouvu o spolupráci, nakupuje v režimu dobírka, platba v hotovosti nebo předplatba zálohovou fakturou.

3. Pokud má zákazník zájem o hlubší a déletrvající spolupráci, včetně nákupu na splatnost, je potřeba podepsat s Joyce obchodní smlouvu o spolupráci, jejíž součástí může být směnka.

4. Obchodní smlouva o spolupráci definuje konkrétní dohodnuté obchodní podmínky, délku splatnosti a výši kreditu.   

Způsob platby - cena a dodání zboží

A. Cena

Cena konkrétních produktů je uvedena jak bez DPH, tak včetně DPH u každého typu produktu.
K této ceně je přičítán poplatek za dopravné, a to dle zvoleného způsobu dopravy a poplatek za elektroodpad (REMA)
Cena produktů, které jsou dodávány na základě konkrétně uzavírané smlouvy (tj. mimo smlouvy uzavírané distančním způsobem - např. emailem v e-shopu), jsou sjednány smluvně.
Informace o produktu a jeho ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

B. Způsoby platby a dodání zboží

1. Platba na dobírku
1a) pro dodávky dobírek používáme službu PPL
1b) objednávky běžných produktů na dobírku zadané do 10:00 hod. odejdou ještě téhož dne a jsou dodány následující pracovní den po objednávce
1c) objednávky běžných produktů na dobírku zadané po 10:00 hod. jsou expedovány až následující pracovní den a doručeny druhý den po expedování

2. Platba na fakturu
2a) pro dodávky zboží na fakturu používáme službu PPL
2b) objednávky zadané do 13:00 hod. odejdou téhož dne a jsou dodány následující pracovní den po objednávce
2c) objednávky zadané po 13:00 hod jsou expedovány následující pracovní den a doručeny druhý den po expedování

3. Platba zálohovou fakturou
3a) po obdržení objednávky je vytvořena zálohová faktura a ta je zaslaná zákazníkovi e-mailem
3b) zálohová faktura není daňový doklad
3c) po zaplacení zálohy zákazníkem (= připsání částky na účet JOYCE) je vystavena faktura a zboží je dodáno zákazníkovi službou PPL, spolu s daňovým dokladem

Platba dopravného

1. Dodání zboží na dobírku
1a) dopravné za dodávku zboží = 105 Kč bez DPH / balík
1b) dopravné platí vždy odběratel

2. Dodání zboží na fakturu
2a) dopravné za dodávku zboží = 90 Kč bez DPH / balík
2b) dopravné platí odběratel, pokud není dohodnuto a smluvně ošetřeno jinak

Elektroodpad

Společnost JOYCE ČR, s.r.o., je členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT produktů, telekomunikačních zařízení a spotřební elektrotechniky. Poplatek za elektroodpad (REMA) je fakturován odděleně k ceně většiny zboží.

Reklamace

A. Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Spotřebitel/kupující, který kupuje produkt pro svou spotřebu – ne pro další prodej v rámci své podnikatelské činnosti/ může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, nelze-li vadu odstranit. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

B. Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu nebo dle specifických záručních podmínek a v záruční době sjednaných v konkrétní smlouvě.
Reklamační podmínky se řídí platným zák.č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem. V případě dotazů prosím kontaktujte naše reklamační oddělení: www.joyce.cz/kontakty/.

Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.
- Spotřebitel / kupující, který kupuje produkt pro svou spotřebu – ne pro další prodej v rámci své podnikatelské činnosti/ má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet
- Při odstoupení od kupní smlouvy vrací dodavatel celou cenu za zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je povinen kupující prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží a datum nákupu zboží
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naši adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek
- odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
- zboží musí být doručeno nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy
- zboží nesmí být nikterak použité
- zboží nesmí být nijak poškozené
- zásilka musí být kompletní, musí být zaslána zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi nebo její úředně ověřenou kopií
- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
- zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
- vrácení zboží je možné po dohodě i osobně
- při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží převodem na Váš bankovní účet
- při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Po vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní strana ve sporu úspěšná má vůči druhé smluvní straně právo na náhradu nákladů rozhodčího řízení v poměru, který odpovídá úspěchu této strany ve věci.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22. 3. 2016 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.

Znění Všeobecných obchodních podmínek dříve vydaných na vyžádání zde.

Porovnat produkty: 0